การขอใบประกอบวิชาชีพครู (กรณีเร่งด่วน)

คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กรณีการขอขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาต ที่ส่งมาทางไปรษณีย์

กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หรือกรณีขอทำใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตสูญหาย ชำรุด เปลื่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ หรือทำบัตรสมาชิกเพียงอย่างเดียว

สำหรับผู้ที่ขอบัตรพกพาเพียงอย่างเดียว